Przejdź do treści

varvara.bielova@sunreef.com

Sunreef Venture S.A.INFORMACJA O STRATEGII PODATKOWEJrealizowanej w roku podatkowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. 1. PODSTAWA PRAWNA Przepisy art. 27b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.… 

Sunreef Venture S.A.INFORMACJA O STRATEGII PODATKOWEJrealizowanej w roku podatkowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. 1.  PODSTAWA PRAWNA W dniu 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm., dalej: „ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych”)… 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SUNREEF VENTURE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Działając w imieniu Zarządu spółki pod firmą SUNREEF VENTURE Spółka akcyjnaz siedzibą w Gdańsku przy ul. Doki 1, 80-863 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego…