Przejdź do treści

Sunreef Venture S.A.
INFORMACJA O STRATEGII PODATKOWEJ
realizowanej w roku podatkowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.

1. PODSTAWA PRAWNA

Przepisy art. 27b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm., dalej: „ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych”) regulują zasady publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej. 

W związku ze spełnieniem w poprzednim roku podatkowym, tj. roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (dalej: „rok podatkowy 2022”) kryterium przychodowego, o którym mowa w art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, SUNREEF VENTURE spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Tarcice 6, 80-718 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000611783, REGON: 364163013, NIP: 5223059783, o kapitale akcyjnym w wysokości 39.100.000,00 (trzydzieści dziewięć milionów sto tysięcy) złotych w całości opłaconym (dalej: „Spółka” lub „Sunreef Venture”), publikuje niniejszą informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2022.

Zakres wskazanych przez Spółkę informacji o realizowanej strategii podatkowej jest zgodny z katalogiem informacji wskazanym w art. 27c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej przez Spółkę działalności.

Spółka podkreśla przy tym, że opublikowanie niniejszej informacji jest także elementem przyjętego przez Spółkę transparentnego i rzetelnego podejścia do realizacji obowiązków podatkowych zarówno wobec organów podatkowych, klientów oraz kontrahentów.

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych, ujęta w PKD pod symbolem 30.12.Z.

Sunreef Venture jest światowym liderem w projektowaniu i konstrukcji luksusowych katamaranów żaglowych oraz motorowych. Poprzez zrozumienie potrzeb klientów, Spółka wychodzi im naprzeciw poprzez spersonalizowanie każdego jachtu pod danego klienta. Katamarany produkowane pod marką Sunreef można spotkać na każdym akwenie na świecie. Spółka reprezentuje polski przemysł jachtowy na wielu międzynarodowych targach nautycznych m.in. w Monaco, Cannes, Miami, Dubaju, Fort Lauderdale, Katarze czy Singapurze. Dzięki temu prezentuje jachty i pozyskuje wielu zagranicznych klientów.

Sunreef Venture posiada wiedzę, doświadczenie i optymalną infrastrukturę do budowy najwyższej jakości jednostek kompozytowych, przy użyciu najbardziej zaawansowanych technologii dostępnych w przemyśle stoczniowym. Spółka zapewnia kompleksową obsługę, dzięki nowoczesnym halom produkcyjnym, wyspecjalizowanej kadrze oraz bezpośredniemu dostępowi do torów wodnych Portu Gdańskiego i Morza Bałtyckiego.

Wartościami, którymi kieruje się Spółka, są m. in. uczciwość kupiecka, uczciwa konkurencja, transparentność prowadzenia działalności inwestycyjnej i ochrona środowiska naturalnego.

Jednocześnie, Spółka dąży do zapewnienia zgodności wszelkich działań z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, poprzez kierowanie się zasadami mającymi na celu zapewnienie uczciwości podatkowej, jak również ograniczanie ryzyk podatkowych.

3. INFORMACJE O STRATEGII PODATKOWEJ REALIZOWANEJ W ROKU PODATKOWYM 2022

3.1. Realizacja funkcji podatkowej w spółce – podstawowe informacje

Podstawowym założeniem Sunreef Venture w zakresie kwestii podatkowych jest płacenie podatków w kwotach i terminach wymaganych przepisami prawa podatkowego. Spółka postrzega prawidłowe wywiązywanie się z nałożonych na nią obowiązków podatkowych jako element odpowiedzialnego i profesjonalnego podejścia do prowadzonej działalności gospodarczej.

Za wykonywanie obowiązków podatkowych odpowiedzialni są głównie pracownicy działu księgowości, jednakże procesy związane z rozliczeniami podatkowymi prowadzone są również w innych komórkach organizacyjnych Spółki. Spółka dostosowała swoją strukturę do wielkości realizowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej działań. Wewnętrzna struktura Spółki pozwala m. in. Na efektywne wykonywanie nałożonych na nią obowiązków podatkowych. W miarę potrzeb jest ona również dostosowywana do aktualnych celów i realizowanych przez Spółkę zadań.

Mając na uwadze zmienność przepisów prawa podatkowego Spółka dokłada starań, aby osoby zaangażowane w prawidłową realizację rozliczeń podatkowych Sunreef Venture mogły stale podnosić swoje umiejętności w tym m.in. poprzez udział w zewnętrznych szkoleniach podatkowych. Kompleksowa wiedza z zakresu wykonywanych obowiązków podatkowych oraz wysoki poziom umiejętności i bogate doświadczenie stanowią kluczowe kryteria, którymi kieruje się Spółka przy wyborze pracowników i współpracowników.

3.2. Obowiązujące współce procedury i procesy wpływające na zarządzanie funkcją podatkową

Spółka w sposób terminowy i rzetelny wywiązuje się ze swoich obowiązków dotyczących prawidłowego określenia należności publicznoprawnych oraz ich zapłaty. W tym celu Spółka na bieżąco śledzi również zmiany prawa podatkowego i dostosowuje swoje działania, aby były zgodne z nowymi regulacjami.

W Spółce obowiązują adekwatne i prawidłowo działające procedury i procesy, które regulują różne obszary związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym również odnoszące się do wywiązywania się z obowiązków przewidzianych w przepisach prawa podatkowego.

Wypracowane na przestrzeni lat działalności i funkcjonujące w Spółce procesy odnoszą się m.in. do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych i generowanej dokumentacji, przygotowywania deklaracji podatkowych, kalkulacji poszczególnych podatków, autoryzacji płatności podatków, archiwizacji dokumentacji oraz wypełniania innych obowiązków sprawozdawczych. Większość obowiązujących zasad została spisana w postaci formalnych instrukcji oraz procedur. Część z kolei funkcjonuje skutecznie w Spółce jako wypracowana i przyjęta na przestrzeni lat praktyka postępowania.

Stopień sformalizowania procesów i procedur nie tworzy nadmiernego obciążenia administracyjnego dla Spółki, przy jednoczesnej gwarancji zabezpieczenia i zachowania prawidłowości wywiązywania się z obowiązków podatkowych. Niemniej, mając na uwadze chęć systematycznego ulepszania ram realizowanej w Spółce funkcji podatkowej oraz kształtowania najwyższych standardów w tym obszarze, Spółka na bieżąco podejmuje kroki celem m.in. strukturyzacji i uaktualniania istniejących zasad realizacji rozliczeń podatkowych i obowiązków sprawozdawczych.

Ponadto Spółka dokłada wszelkich starań, aby podejmowane decyzje biznesowe nie rodziły ryzyk podatkowych. Niemniej jednak w ocenie Spółki ich występowanie jest normalnym elementem działalności gospodarczej.

Dział księgowości jest wspierany przez inne działy, w szczególności dział prawny, w prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych. Wszelkie wątpliwości związane z kwalifikacją podatkową zdarzeń i dokumentów gospodarczych wyjaśniane są na bieżąco, zgodnie z wypracowanymi w Spółce najlepszymi praktykami. Ostateczna decyzja co do kierunku działania księgowo-podatkowego w sytuacjach wysoce wątpliwych merytorycznie należy do Zarządu Spółki.

Mając na uwadze powyższe Spółka wskazuje, że realizowane przez nią zadania skutkujące prawidłowym wykonaniem obowiązków podatkowych nie są wynikiem przypadkowych decyzji, ale elementem sprawnie funkcjonującego systemu działającego w oparciu o wiedzę oraz doświadczenie zawodowe zatrudnionych osób oraz przyjęte w Spółce schematy postępowania. Spółka w miarę potrzeby może korzystać także ze wsparcia zewnętrznych doradców, których może angażować w celu oceny ryzyk podatkowych, a następnie zabezpieczenia się przed ich wystąpieniem (np. uzyskując interpretacje podatkowe).

3.3. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W okresie trwania roku podatkowego 2022 Spółka nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym:

 • nie zawarła i nie występowała z wnioskiem o zawarcie umowy o współdziałanie,
  o której mowa w art. 20s § 1 ustawy z dnia –9 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm., dalej: „Ordynacja podatkowa”);
 • nie zawarła i nie występowała z wnioskiem o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego, o którym mowa w art. 83 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 948);
 • nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej; 
 • nie występowała z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w przepisie art. 14b Ordynacji podatkowej; 
 • nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1570);
 • nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1542).

Niemniej jednak, Sunreef Venture w zakresie kontaktów z organami Krajowej Administracji Skarbowej reprezentuje otwartą i transparentną postawę, dążąc do zapewnienia przejrzystości swoich rozliczeń podatkowych, wykazując się chęcią współpracy z organami podatkowymi. Dlatego też Spółka niezwłocznie odpowiada na wszelkie zapytania oraz wezwania organów podatkowych, udzielając wyczerpujących wyjaśnień oraz przedstawiając żądane dokumenty źródłowe.

3.4. Realizacja przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przekazywanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

Spółka wskazuje, że w roku podatkowym 2022 realizowała wszelkie wynikające z obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa podatkowego obowiązki.

Sunreef Venture podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego określenia zobowiązań publiczno-prawnych oraz ich terminowej zapłaty, tj.:

 • płaci podatek dochodowy od osób prawnych i w terminie składa zeznania roczne;
 • terminowo wpłaca zaliczki na podatek od osób fizycznych;
 • w ustawowych terminach przesyła informacje i deklaracje do organów podatkowych;
 • składa w okresach miesięcznych deklaracje i pliki JPK_VAT, informacje VAT UE oraz terminowo reguluje zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku VAT, wnioskując ewentualnie o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym;
 • na bieżąco weryfikuje płatności na rzecz nierezydentów podlegające pod podatek u źródła oraz pobiera i wpłaca na konto organu podatkowego zryczałtowany podatek dochodowy oraz składa w ustawowym terminie wymagane przepisami prawa deklaracje;
 • w ustawowych terminach wpłaca podatki i opłaty lokalne.

W 2022 r. Spółka realizowała także w wymaganym terminie podatkowe obowiązki sprawozdawcze, do realizacji których była zobligowana, m.in. w zakresie sporządzenia dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych.

Sunreef Venture dokonuje analizy przedsięwzięć biznesowych pod kątem wystąpienia obowiązku raportowania schematu podatkowego. W roku podatkowym 2022 nie stwierdzono, aby w toku prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej pojawiły się schematy wymagające przekazania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

3.5. Transakcje z podmiotami powiązanymi

W roku podatkowym 2022 Spółka realizowała z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, transakcji których wartość przekraczałaby 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

Transakcje te dotyczyły udzielenie przez Spółkę finansowania (w formie pożyczek) dla podmiotów powiązanych.

Sunreef Venture realizuje ciążące na niej obowiązki związane ze wykonywanymi transakcjami wynikające z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i innych aktów prawnych w zakresie cen transferowych.

3.6. Działania restrukturyzacyjne

Ze względu na dynamiczny rozwój Spółka okresowo ocenia czy jej struktura działania jest adekwatna do stale rosnącej skali działalności i zapewnia możliwość efektywnego zarządzania. Jednocześnie w roku podatkowym 2022 Spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

3.7. Wnioski o wydanie interpretacji ogólnej oraz indywidualnej przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej oraz wiążącej informacji akcyzowej

Spółka nie składała w roku podatkowym 2022 wniosków o wydanie:

 • interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
 • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
 • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

3.8. Rozliczenia podatkowe na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Spółka informuje, że w roku podatkowym 2022 dokonywała następujących rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej:

 1. nabycie przez Spółkę usługi hotelowej od podmiotu z siedzibą w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową;
 2. sprzedaż przez Spółkę jachtu na rzecz spółki z siedzibą w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową;
 3. wynajem przez Spółkę jachtu na cele marketingowe od spółki z siedzibą w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Pobierz PDF