Przejdź do treści

V WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd spółki pod firmąSUNREEF VENTURE” Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Doki 1, 80-863 Gdańsk, Polska, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000611783, NIP: 5223059783, REGON: 364163013, kapitał zakładowy 39.100.000 zł – wpłacony w całości, posiadającej status dużego przedsiębiorcy (dalej jako „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji w terminie do dnia 28 lutego 2021 roku.

Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Doki 1 w Gdańsku, w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00, za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.


5TH CALL FOR SUBMISSION OF STOCKS DOCUMENTS

The Management Board of the companySUNREEF VENTURE’ S.A. with its registered seat in Gdańsk at ul. Doki 1,80-863 Gdańsk, Poland, registered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register held by the District Court Gdańsk-Północ in Gdańsk, 7th Commercial Department of the National Court Register under KRS no. 0000611783, NIP: 5223059783, REGON: 364163013, share capital 39.100.000 zł – paid in full, having a status of large entrepreneur (hereinafter referred to as ‘the Company’), in connection with article 16 of the Act of 30 August 2019 amending the Act – the Commercial Companies Code and certain other acts (J.L. of 2019, item 1798), hereby calls all stockholders of the Company to submit their stocks documents for stocks dematerialisation by 28th of February 2021.

The stock documents should be submitted at the Company’s registered office at ul. Doki 1, 80-863 Gdańsk, on working days from 8.00 am to 4.00 pm, on the written receipt issued to the stockholder.