Przejdź do treści

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SUNREEF VENTURE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Działając w imieniu Zarządu

spółki pod firmą SUNREEF VENTURE Spółka akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
przy ul. Doki 1, 80-863 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000611783, NIP: 5223059783, REGON: 364163013, kapitał zakładowy 39.100.000,00 zł – wpłacony w całości, zwanej dalej także Spółką,

zgodnie z art. 399 §1 w zw. z art. 402 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2020.1526 t.j. z późn. Zm.) niniejszym zwołuję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki
pod firmą SUNREEF VENTURE Spółka akcyjna
z siedzibą w Gdańsku, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Izabeli Fal w Gdańsku, dnia 30 września 2021 r. o godzinie 12:00.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywa się na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art.395 i n. Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z art. 402 §2 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych, szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwanego dalej także Zgromadzeniem, jest następujący:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia
  i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki przez Pana Francisa Lapp w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2020 roku.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia
  i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia
  2020 r.
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 r. – indywidualnie dla każdego z członków.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pobierz PDF


NOTICE ON CONVENING THE ORDINARY GENERAL MEETING OF STOCKHOLDERS OF THE COMPANY SUNREEF VENTURE SPÓŁKA AKCYJNA WITH ITS REGISTERED SEAT IN GDAŃSK

Acting as Management Board of

SUNREEF VENTURE S.A. with its registered seat in Gdańsk, Poland, at ul. Doki 1, 80-863 Gdańsk, register in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register, held by the Districk Court Gdańsk-Północ in Gdańsk, 7th Commercial Department of the National Court Register, under KRS number: 0000611783, NIP: 5223059783, REGON: 364163013, share capital 39.100.000,00 zł – paid in full, hereinafter referred to as the Company,

in accordance with art. 399 §1 in connection with art. 402 of the Commercial Companies Code, I hereby convene the Ordinary General Meeting of Stockholders of the company SUNREEF VENTURE S.A. with its registered seat in Gdańsk, to be held in the Notarial Office of Notary Izabela Fall on 30th September 2021 at 12:00.

The Ordinary General Meeting of Stockholders shall be convened pursuant to art. 393 sec. 1 in connection with art. 395 of the Commercial Companies Code.

Pursuant to art. 402 §2 first sentence of the Commercial Companies Code, the detailed agenda of the Ordinary Meeting of Stockholders, hereinafter also referred to as the Meeting, is as follows:

 1. Opening of the Meeting.
 2. Election of the Chairman of the Meeting.
 3. Approval of the agenda of the Meeting.
 4. Confirmation of the correctness of convening the Meeting and its capacity to adopt resolutions.
 5. Passing the resolution concerning the examination and approval of the financial statement for the accounting year ending on 31st of December 2020.
 6. Passing a resolution concerning allocation of net profit.
 7. Passing of a resolution on granting a vote of acceptance to Mr Francis Lapp for performance of his duties of President of the Company’s Management Board in the financial year ending 31st of December 2020.
 8. Passing a resolution concerning approval of the Management Board report on the operations of the Company for the accounting year ending on 31st of December 2020.
 9. Passing a resolution concerning approval of the Supervisory Board report on the operations of the Supervisory Board for the accounting year ending on 31st of December 2020.
 10. Passing resolutions on the fulfilment of duties by members of the Supervisory Board in the financial year 2020. – individually for each of the member.
 11. Other issues and motions.
 12. Closing of the Meeting.

Download PDF